Lialis B.V. bescherming persoonsgegevens en website cookies verklaring

 

De heer Marten Vosmer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Marten Vosmer

0031 6 22473076

Marten Vosmer is de Functionaris Gegevensbescherming van Lialis B.V. te bereiken via marten@lialis.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lialis B.V. verwerkt uitsluitend zakelijke persoonsgegevens doordat onze klanten gebruik maken van onze diensten en/of omdat onze klanten deze zelf persoonsgegevens aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Lialis B.V. verwerkt geen gevoelige bijzondere en of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lialis B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor het leveren van diensten aan onze klanten. Deze diensten zijn vooraf overeengekomen en vastgelegd in contracten tussen Lialis B.V. en de betreffende klant.

Geautomatiseerde besluitvorming

Niet van toepassing.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lialis B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende de hierboven genoemde persoonsgegevens:
Gedurende de samenwerking met de klant plus 6 maanden na het beeindigen van de samenwerking.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen geen persoonsgegevens met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lialis B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op onze websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lialis B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marten@lialis.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Lialis B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lialis B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met marten@lialis.com.

Lialis B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen in sterk versleutelde IBM Domino Notes databases, persoonsgegevens worden nergens anders opgeslagen
  • Alle Lialis B.V. laptop en desktop computers harde schijven zijn encrypted met Bitlocker Drive Encryption
  • Alle IBM Notes database file replicas op server, laptop en desktop computers zijn versleuteld met IBM Notes strong encryption
  • De centrale IBM Domino server is zeer goed beveiligd en de gegevens op deze server is niet toegankelijk voor de cloud provider door de toegepaste IBM encryptie

Archivering van gegevens

Met behulp van de IONET archiverings oplossing voor IBM Notes zorgen wij er voor dat alle documenten in de Notes databases worden verwijderd 6 maanden na het beeindigen van de samenwerking met de klant.